Integritetspolicy

Data protection statement

Registrar

Lännen Laatu-Katto
Senare i denna rapport Företag

Person ansvarig för dataskyddsfrågor och/eller kontaktperson

Pörstiläntie 12, 28760 Pori
044 270 7773
mikko.ristolainen@lannenlaatukatto.fi

Registrets namn

Lännen Laatu-Katto kund- och marknadsföringsregister

Personuppgifter som samlas in

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att hantera kundrelationen, såsom kundens namn och kontaktinformation samt tjänsteanvändardata. Vi samlar personuppgifter från registranten själv samt från andra offentligt tillgängliga register som upprätthålls av myndigheten och från andra externa källor, som handelsregistret eller andra liknande offentliga affärsregister. Dessutom samlar vi in information från dem som fyller i kontaktformulären och använder dem för de ovan nämnda syftena relaterade till att upprätthålla kundrelationen.

Syftet med användningen av personregistret och grund för behandling

Personuppgifter behandlas inom de gränser som tillåts av aktuell lagstiftning för att testa den online-tjänsten, hantera kundrelationen och tillhandahålla information och rådgivning om tjänsterna. Vi kan använda uppgifter om den registrerade för att samla in användarstatistik och analysera dem. Insamlad information används också för marknadskommunikation. Behandling av personuppgifter för marknadskommunikation baseras på samtycket som givits av personen som använder kontaktformuläret. Direktmarknadsföring stoppas på kundens begäran. Personen kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke genom att meddela kontaktpersonen som nämnts ovan. Behandling av personuppgifter kan vara nödvändigt för att genomföra de legitima intressena av kundrelationen mellan Företaget och den registrerade. Företaget har ett legitimt intresse av att behandla personuppgifter i marknadsföring, tjänst- och kundanalyser och tjänstetestning. Marknadsföringsändamål kan också involvera profilering. Den registrerade personen har då rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlare

Endast personer som ansvarar för kundrelationshantering och marknadsföring har tillgång till personuppgifter.

Utlämnande av information

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, och kommer inte heller att överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida det inte är nödvändigt för den tekniska genomförandet av tjänsten. Vid eventuella situationer med dataöverföring och överföring kommer den dataskyddsnivå som krävs av dataskyddslagstiftningen och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder att iakttas.

Cookies

Vi använder cookies och andra liknande teknologier på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens terminal. Cookies innehåller en anonym, unik identifierare som gör det möjligt för oss att identifiera och räkna de olika webbläsare som besöker vår webbplats. Syftet med att använda cookies och andra liknande teknologier är att analysera och vidareutveckla våra tjänster för att bättre tjäna användarna och rikta reklam. Användaren kan förhindra användningen av cookies eller radera cookies från webbläsarinställningarna.

Registerskydd

Vi skyddar personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska metoder. Data samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska datasäkerhetsåtgärder. Databaserna och deras säkerhetskopior är belägna i låsta och bevakade utrymmen och endast vissa, på förhand utvalda personer har tillgång till uppgifterna.

Förvaringstid och bortskaffande av personuppgifter

Personuppgifter lagras så länge det behövs för det ändamål för vilket de samlades in och behandlades, eller för genomförandet av avtalet, eller så länge lagen och föreskrifterna så kräver. Efter detta kommer personuppgifterna att förstöras på lämpligt sätt.

Rättigheter för den registrerade

Den registrerade personen har följande rättigheter:

  1. Vid begäran har den registrerade tillgång till sina personuppgifter inom de gränser som tillåts av affärshemligheter och interna bedömningar. Begäran om granskning måste skickas skriftligt och undertecknat till den ovan nämnda kontaktpersonen, och personen måste identifiera sig på ett tillförlitligt sätt.
  2. Den registrerade kan begära rättelse av uppgifterna om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga.
  3. Den berörda personen kan begära att uppgifterna raderas när det inte finns någon anledning till deras behandling som avses i dataskyddslagstiftningen och oberoende av den berörda personens samtycke.
  4. Den berörda personen har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om uppgifternas korrekthet eller laglighet så kräver, eller i enlighet med rätten att invända, begär den berörda personen att begränsa behandlingen av personuppgifter enbart till datalagring.
  5. Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av uppgifter för direktmarknadsföringsändamål baserat på Företagets legitima intresse.
  6. Den registrerade kan begära att uppgifterna överförs till en annan dataansvarig, om det är säkert och tekniskt möjligt.
  7. Den registrerade måste skicka förfrågningar angående sina rättigheter skriftligen eller via e-post med följande kontaktinformation:

Lännen Laatu-Katto
Granskning/annan förfrågan om personuppgifter
mikko.ristolainen@lannenlaatukatto.fi

Företaget kommer att svara på förfrågningar inom 1 månad från att förfrågan gjordes, om det inte finns särskilda skäl att förlänga svarstiden.

Tillbaka till startsidan »